Raport ARACIS 2017

Descărcare Raport de autoevaluare.pdf

 

Textul raportului (in extenso)

 

 

LISTA ANEXELOR LA RAPORTUL DE AUTOEVALUARE

în vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licenţă

SOCIOLOGIE a Universității Creștine Partium

 

I. PREZENTAREA UNIVERSITĂŢII CRESTINE PARTIUM

1.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare al Universităţii Creştine Partium

Anexa 1.1.1. Premisele istorice ale învățământului superior din Oradea și istoricul Universității Creștine Partium

Anexa 1.1.2. Legea nr. 196 din 21 octombrie 2008

 

1.2. Structura organizatorică a instituţiei

Anexa 1.2.1. Organigrama Universității Creștine Partium

 

1.3. Misiunea şi obiectivele Universităţii Creştine Partium

Anexa 1.3.1. Carta Universității Creștine Partium 2016

 

1.4. Dinamica performanţelor (evoluţia şi perspectivele instituţiei)

Anexa 1.4.1. Dinamica programelor de studiu

 

1.5. Activitatea managerială şi structurile instituţionale

Anexa 1.5.1. Regulamentul intern

Anexa 1.5.2. Regulamentul privind activitatea profesională a studenților

Anexa 1.5.3. Comisiile permanente ale Senatului

Anexa 1.5.4. Planul strategic al UCP 2016-2020

Anexa 1.5.5.A. Planul operaţional al UCP 2016

Anexa 1.5.5.B. Planul operaţional al UCP 2017

Anexa 1.5.6. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea Creştină Partium 2015

Anexa 1.5.7. Regulamentul pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor din Universitatea Creştină Partium 2013

Anexa 1.5.8. Codul etică și deontologie universitară 2011

Anexa 1.5.9. Regulamentul de funcţionare a Comisiei de Etică universitară 2011

Anexa 1.5.10. Descrierea atribuțiilor Senatului Universității și Consiliului de Administraţie, structurile de conducere ale Universității Creștine Partium

Anexa 1.5.11. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universitar 2017

Anexa 1.5.12 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie 2017

Anexa 1.5.13. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Economie și Științe Sociale 2017

Anexa 1.5.14.. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Litere și Arte 2017

 

1.6. Personalul didactic

Anexa 1.6.1. Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice

Anexa 1.6.2.. Centralizarea situaţiei ocupării posturilor cu cadre didactice titulare la nivel de universitate şi facultăți; Situaţia posturilor didactice pe facultăţi şi departamente 2017

Anexa 1.6.3. Situaţia cadrelor didactice pensionate 2017

Anexa 1.6.4. Regulament privind întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic 2017

Anexa 1.6.5. Model fișa postului

Anexa 1.6.6. Metodologia de completare a fișei postului

 

1.7. Colaborări cu alte instituţii

Anexa 1.7.1. Regulamentului colaborării academice internaţionale

Anexa 1.7.2. Convenții de colaborare internaționale

Anexa 1.7.3. Lista universităților partenere în programul ERASMUS

Anexa 1.7.4. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea mobilităților prin programul LLP-erasmus+

Anexa 1.7.5. Situația programului de mobilitate ERASMUS la nivelul Departamentului de Științe Socio-Umane

 

1.8. Cercetarea ştiinţifică

Anexa 1.8.1. Strategia privind cercetarea ştiinţifică a UCP

Anexa 1.8.2. Situația realizărilor științifice ale cadrelor didactice în perioada 2011–2015

Anexa 1.8.3. Strategia privind cercetarea ştiinţifică a Facultății de Științe Economice și Sociale

Anexa 1.8.4. Strategia privind cercetarea ştiinţifică a Facultății de Litere și Arte

Anexa 1.8.5. Model formular autoevaluare științifică anuală

Anexa 1.8.6. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate la nivelul Universității în perioada 2009–2017

           

1.9. Baza materială

Anexa 1.9.1. Dotarea sălilor de curs și seminarii

Anexa 1.9.2. Dotarea laboratoarelor de informatică

Anexa 1.9.3. Software și licente

Anexa 1.9.4. Regulament Centru de Informatică

Anexa 1.9.5. Centralizator IT

Anexa 1.9.6 Fondul de carte al bibliotecii universitare (domeniul socio-uman)

Anexa 1.9.7.  Lista bazelor de date on-line accesibile din biblioteca Universitară

Anexa 1.9.8. Lista abonamentelor la publicații, respectiv periodice românești și străine

 

1.10. Încadrarea programului evaluat în politica Universităţii

Anexa 1.10.1. Cifre de școlarizare la nivelul Facultății de Științe economice și sociale 2017-2018

Anexa 1.10.2. Planul strategic de dezvoltare al Facultății de Științe Economice și Sociale pe anii 2017–2020

Anexa 1.10.3. Planul strategic de dezvoltare al Departamentului de Științe socio-umane din cadrul Universităţii pe anii 2017–2020

Anexa 1.10.4. Plan operațioanl al Facultății de de Științe economice și sociale 2017

Anexa 1.10.5. Plan operațioanl al Departamentului de Știinte socio-umane 2017

 

PARTEA A II-A. EVALUAREA PROGRAMULUI DE STUDII

2.1. CERINȚE NORMATIVE

2.1.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare

Anexa 2.1.1.1. H.G. 410/2002

Anexa 2.1.1.2. Raport de evaluare ARACIS 2011

Anexa 2.1.1.3. H.G. 87/2011

Anexa 2.1.1.4. H.G. 96/2011

Anexa 21.1.5. H.G. 707/2012

Anexa 21.1.6. H.G. 493/2013

Anexa 2.1.1.7. H.G. 580/2014

Anexa 2.1.1.8. H.G. 575/2015

Anexa 2.1.1.9. H.G. 376/2016

Anexa 2.1.1.10 H.G. 140/2017

Anexa 2.1.1.11. H.G. 615/2017

 

2.1.2. Misiunea şi obiectivele programului de studii de licență Sociologie

Anexa 2.1.2.1. Misiunea Departamentului de Științe Socio-Umane

Anexa 2.1.2.2. Grila Cadrului Național al Calificărilor pentru programul de studii Sociologie

 

2.1.3. Personalul didactic

Anexa 2.1.3.1. Lista personalului didactic

Anexa 2.1.3.2. Extras din statul de funcții pentru anul academic 2017/2018

Anexa 2.1.3.3. Extras din statul de funcții pentru anul academic 2017/2018 cu fracțiuni de norme privind ocupare a posturilor

Anexa 2.1.3.4. Situația gradului de ocupare a personalului didactic pentru anul universitar 2017/2018

Anexa 2.1.3.5. Lista de cursuri si alte lucrări necesare procesului de învățământ – program de studii universitare de licență Sociologie

Anexa 2.1.3.6. CV-urile și listele publicațiilor ale cadrelor didactice

 

2.1.4. Conţinutul procesului de învăţământ

Anexa 2.1.4.1. Plan de învățământ pentru programul de studii universitare de licență

Anexa 2.1.4.2. Regulament pentru aplicarea sistemului de credite transferabile

Anexa 2.1.4.3. Model fișa disciplinei / plan analitic

Anexa 2.1.4.4. Model convenție practică

Anexa. 2.1.4.5. Convenții de practică încheiate în cadrul proiectului Practimuss

 

2.1.5. Studenţii

Anexa 2.1.5.1.Regulamentul de organizare a universității privind admiterile la studii universitare de licență

Anexa 2.1.5.2. Criterii de admiterile la studii universitare de licență la nivelul Departamentului de Științe Socio-Umane

Anexa 2.1.5.3. Ghid admitere 2017-2018

Anexa 2.1.5.4. Pliantul de informare a specializării Sociologie 2017-2018

Anexa 2.1.5.5. Afișul de informare de pe site-ul Universității Creștine Partium

Anexa 2.1.5.6. Contract de studii universitare

Anexa 2.1.5.7. Contract de studiu specializarea Sociologie

Anexa 2.1.5.8. Orarul specializării de Sociologie pe Semestrul I 2017/2018

Anexa 2.1.5.9. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenului de licenţă

Anexa 2.1.5.10. Supliment la diplomă

Anexa 2.1.5.11. Certificat de studii

Anexa 2.1.5.12. Extras din registrul matricol

Anexa 2.1.5.13. Regulament privind actele de studii

Anexa 2.1.5.14. Adeverința de studii

 

2.1.6. Cercetarea ştiinţifică

Anexa 2.1.6.1. Planurile privind cercetarea științifică a Departamentului de Științe Socio-Umane în perioada 2012-2017

Anexa 2.1.6.2. Cercetări științifice în relație cu disciplinele predate

Anexa 2.1.6.3. Centralizatorul datelor privind cercetarea științifică

Anexa 2.1.6.4. Manifestări științifice organizate de către Departamentul de Științe Socio-Umane în perioada 2011–2017

 

2.1.7. Baza materială

Anexa 2.1.7.1. Indicatori spații

Anexa 2.1.7.2. Listă soft-uri și licențe

Anexa 2.1.7.3. Fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învățământ pe ciclul de studii universitare de licență

Anexa 2.1.7.4. Lista abonamentelor la publicații și periodice românești și străine

Anexa 2.1.7.5. Convenții de colaborare cu biblioteci

 

2.2. CRITERII ȘI STANDARDE DE PERFORMANȚĂ

A. Capacitate instituţională

A.1. Structurile instituționale, administrative și manageriale 

Anexa A.1.1. Codul de etică și deontologie universitară a Universității Creștine Partium

Anexa A.1.2. Regulament de funcționare al Comisiei de etică și deontologie universitară

Anexa A.1.3. Regulamentul comisiei de audit intern

 

A. 2. Baza materială

Anexa A.2.1. Spații departament

Anexa A.2.2. Laboratoare

 

B. Eficacitate educaţională

B.1. Conţinutul programelor de studiu

Anexa B.1.1. Analiza admiterii 2012-2017

Anexa B.1.2. Fișele disciplinelor din planul de învățământ al programului de studii

 

B.2. Rezultatele învăţării

Anexa B.2.1. Situație absolvenți

Anexa B.2.2. Orar de consultații și tutoriale

 

B.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică

Anexa B.3.1. Prezentarea Institutului Programelor de Cercetare al Fundației Sapientia

Anexa B.3.2. Lista granturilor de cercetare–dezvoltare obținute de echipele de cercetare ale Departamentului de Științe Socio-Umane în perioada 2012-2017

Anexa B.3.3. Lista participărilor cadrelor didactice ale Departamentului de Științe Socio-Umane la conferințe și sesiuni științifice în perioada 2012-2017

Anexa B.3.4. Lista articolelor publicate de personalul didactic al Departamentului de Științe Socio-Umane în publicații științifice de prestigiu în perioada 2012-2017

Anexa B.3.5. Lista cărților științifice publicate de personalul didactic al Departamentului de Științe Socio-Umane în calitate de autor în perioada 2012-2017

Anexa B.3.6. Lista cărților științifice editate / coordonate de personalul didactic al Departamentului de Științe Socio-Umane în publicații științifice de prestigiu în perioada 2012- 2017

 

C. Managementul calităţii

C.1. Organizarea sistemului de asigurare a calităţii

Anexa C.1.1. Regulamentul privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în Universitatea Creştină Partium

 

C.2. Iniţierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Anexa C.2.1. Regulamentul de la iniţiere, aprobare, monitorizare si evaluare periodică a programelor de studiu

 

C.3. Evaluarea studenţilor

Anexa C.3.1. Regulament privind evaluarea și examinarea studenţilor

 

C.4. Calitatea personalului didactic şi de cercetare – Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

Anexa C.4.1. Metodologia evaluării activității didactice a personalului didactic universitar

Anexa C.4.2. Fişă de autoevaluare anuală a activităţii ştiinţifice

Anexa C.4.3. Procedura privind evaluarea colegială

Anexa C.4.4. Formular pentru evaluare colegială

Anexa C.4.5. Evaluarea cadrelor didactice de către studenți. Principii și proceduri

Anexa C.4.6. Model chestionar de evaluare

Anexa C.4.7. Fișa de evaluare a cadrului didactic de către directorul de departament        

 

C.5. Accesibilitatea şi adecvarea resurselor pentru învăţare

Anexa C.5.1. Fondul de carte al Bibliotecii pentru domeniul Sociologie

Anexa C.5.2. Regulamentul privind activitatea profesională a studenților

Anexa C.5.3. Regulament de acordare a burselor

Anexa C.5.4. Contract de închiriere sală sport 2017

 

C.6. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

C.7. Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite

C.8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

Anexa C.8. Raportul de autoevaluare a calității pentru anul universitar 2015/2016

 

D. Analiză SWOT pe baza raportului de autoevaluare

Anexa D.1. Analiza SWOT